РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва»

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Таврійський державний агротехнологічний університет

просп. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь,

Запорізька обл., Україна, 72312

(конференц-зала)

12 грудня 2017 р.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Регіональної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва»,

яка відбудеться 12 грудня 2017 р.

Порядок роботи конференції

1030 – 1100 – приїзд та реєстрація учасників конференції

1100 – 1200 – відкриття конференції, пленарне засідання

1200 – 1230 – кофе-пауза

1230 – 1400 – круглий стіл, панельні дискусії учасників конференції

 УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 28 листопада 2017 р. надіслати на електронну адресу bimelitopol@gmail.com матеріали (в електронному вигляді українською або англійською мовою): відомості про автора (ПІП, фото, посада, назва організації та її логотип) та тези.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали подаються в електронній версії файла формату Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf) обсягом дві повні сторінки формату А5 (148×210); шрифт Times New Roman, розміром 10, міжрядковий інтервал одинарний; поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм. Усі рисунки, що містяться в матеріалах конференції, виконуються в графічних редакторах, сумісних із текстовим редактором Word.

Ілюстрації й таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо в матеріалах один рисунок чи одна таблиця, то вони  не нумеруються. Таблиці та ілюстрації розміщуються під текстом, у якому подано посилання на них.

Назву рисунка та пояснювальні дані розміщують під ілюстрацією та відцентровують. Наприклад:

Рис. 1. Деталі приладу (шрифт 9 жирний).

Кожна таблиця відокремлюється  інтервалом в  один рядок зверху та знизу від основного тексту. Над таблицею слід ставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якою розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру. Наприклад:

Таблиця 1

Дані експериментальних…  (шрифт 10 жирний)

Назва матеріалів – великими жирними літерами по центру; ініціали та прізвища автора (-ів) та наукового керівника виділити жирним; ПІБ автора (-ів), ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання), назву ВНЗ вирівняти по правому полю сторінки; відступивши рядок, друкувати текст матеріалів; міжрядковий інтервал – одинарний.

Не слід подавати в матеріалах список використаних джерел (список літератури).

Приклад оформлення матеріалів

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ

Горєлков Д.В., канд. техн. наук, доц.

Харківський державний університет харчування та торгівлі